Werkgevers

 1. Bezwaar bij loonsanctie

  Als werkgever kunt u het niet eens zijn met het oordeel van  UWV over de kwaliteit/kwantiteit van de re-integratie inspanningen die u verricht hebt voor uw arbeidsongeschikte werknemer. Dit leidt vervolgens tot een verlenging van uw loondoorbetalingsverplichting.

  Wanneer u hieraan iets wilt veranderen kunt u in bezwaar gaan en indien noodzakelijk ook nog in beroep. Dit is een aangelegenheid waarbij u aan de slag moet op een voor u onbekend terrein. In deze specifieke en complexe materie kan Klijn Arts + Jurist B.V. helpen om een gewenst resultaat tot stand te brengen. Hierdoor kan uw financiële schade als werkgever en ook de persoonlijke schade voor uw werknemer worden beperkt.

 2. Bezwaar bij beslissing WIA/IVA/WAJONG

  Het komt voor dat een aangevraagde WIA/IVA/WAJONG uitkering wordt afgewezen of dat de uiteindelijk vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid niet strookt met de mening van u als werkgever (en/of uw werknemer). De uiteindelijke bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid kan direct invloed op het gehele  re-integratietraject hebben. Bijvoorbeeld in het geval dat bij herplaatsing zonder aanvullende uitkering een financieel hiaat ontstaat. Een voor  zowel werknemer als werkgever vervelende situatie.  Klijn Arts + Jurist B.V. kan hierbij deskundige verzekeringsgeneeskundige en juridische bijstand bieden.

Re-integratieverplichting werkgever

Met alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren bent u als werkgever verantwoordelijk voor het feit dat een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Deze verantwoordelijkheid bestaat uit een loondoorbetalingsverplichting gedurende twee jaar. In deze periode moet ook gekeken worden naar de resterende arbeidsmogelijkheden en moet getracht worden een arbeidsongeschikte werknemer aan het werk te krijgen binnen de eigen organisatie (het zogenaamde spoor 1 traject), daarnaast moet ook gekeken worden naar werkzaamheden buiten de eigen organisatie (het zogenaamde spoor 2 traject). Aan het einde van de twee jaar toetst UWV op basis van het zogenaamde toetsingskader re-integratie inspanningen of u als werkgever wel voldoende heeft gedaan om uw medewerker te re-integreren in het eigen of ander werk. Als UWV vaststelt dat de verrichte inspanningen niet voldoende zijn geweest zal een loonsanctie volgen en dient werkgever nog een jaar het loon door te betalen. Dit is voor u als werkgever een onwenselijke situatie.

WGA en IVA 

Als uw werknemer zodanig ziek is dat hij in het geheel niet meer kan werken dan komt hij in de WGA terecht. Indien u als werkgever geen eigen-risco drager bent levert dit een verhoging op van de premie die betaald moet worden aan UWV. 

Als u wel eigen-risicodrager bent betaalt umeteen de verstrekte uitkering aan UWV. Zowel voor werkgever als voor werknemer is het in dit geval erg belangrijk om te kijken of er recht bestaat op een uitkering krachtens de IVA. Indien de IVA wordt voor werknemer wordt toegekend, wordt de premie voor werkgever niet verhoogd.  De werknemer krijgt in dit geval ook een iets hogere uitkering.  Het belang is dus groot.

In dat geval kan Klijn Arts + Jurist B.V. van dienst zijn met een juiste inzet van de benodigde middelen op het geschikte moment. Dit kan op zodanige wijze georganiseerd worden dat alle rompslomp uit handen wordt genomen.


Onze werkwijze toegelicht

De belangenbehartiging van de werkgever, door Klijn Arts + Jurist B.V., in een bezwaarprocedure behelst een volledige vertegenwoordiging van de belangen van de werkgever in het geheel van procedures dat aangespannen kan worden tegen een beslissing over de mate van de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker en andere genoemde situaties waarmee u het niet eens bent. 

Er bestaan drie procedures:

 1. De bezwaarprocedure

  Hierin wordt aan UWV gevraagd de genomen beslissing nog eens tegen het licht te houden met inachtneming van de door KAPJ aangedragen argumenten. Aan deze procedure zijn geen proceskosten verbonden in de zin dat een bepaald bedrag moet worden voldaan alvorens UWV zijn werk doet. 

  De werkzaamheden in deze procedure bestaan uit een studie van de gegevens over het traject voor de beslissing van UWV. Deze gegevens worden verkregen van UWV door met machtiging van de werkgever een bezwaarschrift in te dienen waardoor de bezwaarprocedure wordt gestart. Aan de arts-gemachtigde worden vervolgens alle gegevens ter beschikking gesteld waarover UWV beschikt. Aan de hand van deze gegevens wordt gekeken naar de wijze waarop UWV tot zijn besluit is gekomen. Wanneer zaken hierin niet juist zijn gegaan wordt een aanvullend bezwaarschrift opgesteld waarin de bedenkingen tegen de gang van zaken en de genomen beslissingen worden weergegeven. Dit wordt vervolgens nader toegelicht tijdens een hoorzitting. Ook kunnen in de bezwaarprocedure nieuwe gegevens worden ingebracht die een ander licht werpen op de zaak. Indien UWV vervolgens zijn besluit wijzigt op een gewenste wijze dan is de zaak hiermee afgelopen.

 2. Beroepsprocedure

  Indien  een bezwaar niet- gegrond verklaard wordt blijft de beslissing zoals die was.  U kunt zich bij de beslissing neerleggen of in beroep gaan. 

  Uiteraard kan KAPJ deze procedure voor u opstarten. Na studie van de gemaakte bezwaren en de reactie hierop van UWV zal KAPJ een verzoekschrift opstellen voor de rechtbank. In dit geval moeten wel kosten gemaakt worden. Er dient een griffiegeld van ongeveer €400  voor een rechtspersoon te worden betaald. Een natuurlijke persoon betaalt slechts €50. Dit kan voor partijen soms interessant zijn wanneer zowel werkgever als werknemer in bezwaar gaan en dezelfde belangen hebben. Het is dan vaak niet nodig om dubbel werk te (laten) verrichten. De noodzakelijke werkzaamheden die verricht moeten worden zijn het opstellen en indienen van een beroepsschrift en eventuele aanvullende beroepsschriften of bijkomende gegevens indien dit gewenst is. Hierbij moeten de termijnen waaraan de rechtbank gebonden is goed bewaakt worden. Er moet ook zorg voor gedragen worden dat voldaan aan de formele voorschriften zoals een correcte machtiging en het tijdig voldoen van de griffierechten. Het vertegenwoordigen van de werkgever op de zitting ter mondelinge behandeling van het beroep vormt een belangrijk onderdeel van de procedure. 

   

 3. Hoger beroep

  Aan de hand hiervan kan KAPJ  u verder adviseren en eventueel nog hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep instellen. Indien dit niet zinvol of wenselijk wordt geacht wordt dit besproken met u als opdrachtgever. Voor een procedure bij de Centrale Raad van Beroep geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de behandeling bij de rechtbank. Er moet bijvoorbeeld ook griffiegeld betaald worden.