Links

www.rechtspraak.nl
Op deze website vindt u informatie over de wijze van werken en organisatie van de rechterlijke macht. Tevens zijn op deze website alle rechterlijke uitspraken te vinden.

www.knmg.nl
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde is de organisatie van artsen in Nederland die de bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en van de kwaliteit van de volksgezondheid nastreeft.

www.kcvg.nl
Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) heeft tot doel de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen. Dit gebeurt door middel van het ontwikkelen en evalueren van methoden, richtlijnen, hulpmiddelen en interventies.

www.nspoh.nl
Het opleidingsinstituut voor organisaties en professionals in de public & occupational health is de NSPOH. Dit instituut is gespecialiseerd in hoogwaardig onderwijs op (post)academisch niveau.

www.nvvg.nl
De Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde heeft tot doel het bevorderen van de verzekeringsgeneeskunde zodat sprake is van kwalitatief hoogstaande claimbeoordeling waardoor onnodig beroep op de sociale verzekeringen vermeden wordt en reïntegratie optimale kansen heeft.

www.gr.nl
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid.

www.lva-nederland.nl
De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) behartigt de belangen van arbeidsgehandicapten op landelijk niveau, in het bijzonder arbeidsgehandicapten met een uitkering volgens de WIA, WAO, Wajong, IOAW of Bijstand.

www.stecr.nl
Op deze site wordt kennis gedeeld op het terrein van Arbeid en Gezondheid. Naast professionals participeren werkgevers, branches en werknemers.

www.minszw.nl
De website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat voor het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid. SZW ontwikkelt beleid. Tevens bestaat de mogelijkheid zich te abonneren op de nieuwsbrief, zodat de nieuwste ontwikkelingen vanzelf worden medegedeeld.

www.uwv.nl
UWV verzorgt werknemersverzekeringen, zoals de Wajong, WIA, WAO, ZW …

www.acis.uva.nl
ACIS is een onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam dat ten doel heeft de kennis over verzekeringen te bevorderen en dit zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt.